ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО

ПУБЛИКУВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ:

Публикуване на годишни финансови отчети от Счетоводна Кантора Варна

Публикуване на годишни финансови отчети от Счетоводна Кантора Варна +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Задължени лица за публикуване на годишни финансови отчети в Интернет или икономическо издание са:

 • всички дружества образувани по английски на английски английски английски английски реда Закона за задълженията и договорите / например ДЗЗД /;
 • Граждански дружества по ЗЗД;
 • всички юридически лица с нестопанска цел / ЮЛНЦ /, които не са регистрирани в Централния регистър на ЮЛНЦ към Министерството на правосъдието, като регистрирани в обществена полза. Това са ЮЛНЦ създадени в частна полза. Тези ЮЛНЦ, които не са вписани в Централния регистър към Министерството на правосъдието, като регистрирани в обществена полза, но имат в устава си такъв характер на дейност / в обществена полза / регистрират своите отчети по този ред;
 • всички търговски представителства на чуждестранни лица, които осъществяват търговска дейност на територията на Република България, но не са задължени да се регистрират по реда на Закона за Търговския регистър и не подлежат на вписване в Търговския регистър;

Срокът за публикуване на отчетите на тези лица е до 30 юни на следващата календарна година. Задължението им за съставяне и публикуване на годишен счетоводен отчет не зависи от това дали е извършвана или не дейност през изминалата година .  

Таксите за публикация на страниците на това специализирано интернет издание на 1 ГФО Е 20,00 лева за предоставени в електронен вариант отчети и 25,00 лева за предоставени ГФО на хартиен носител;

Предприятията, публикували отчетите си в интернет са задължени, съгл. разпоредбите на чл.40, ал.6 от Закона за Счетоводството при поискване да предоставят информация за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади. Те трябва да осигурят безплатен достъп до отчетите си за срок не по-кратък от 3 / три / години от датата на публикацията им /чл.40, ал.5 от ЗСч /.

Дружествата, вписани СА в които Търговския Регистър задължително ежегодно публикуват изготвените Си отчети по своята партида в Търговския регистър. Това тяхно задължение не зависи от факта дали е упражнявана дейност или не е през изминалата година . На тези дружества „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД предлага публикуване на годишни финансови отчети в Търговския регистър посредством електронен подпис или физическото им представяне на хартиен носител . При публикацията на отчетите по електронен път посредством електронен подпис държавните такси събирани от Търговския регистър са в намален на половина размер от тези за публикацията и обявяването им в Търговския регистър на хартиен носител . Важно е да знаете, че размерите на таксите които се събират от Търговския регистър за предоставяните услуги са променени от 2014г . Всички акционерни дружества от 2013год. са задължени да публикуват и обявяват актове и промени единствено в Търговския регистър по електронен път.

„Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД предлага услугата изготвяне и публикуване на ГФО за отчетния период в Търговския регистър към Агенцията по вписванията чрез квалифициран електронен подпис. Таксата е в размер на 150,00лв, без включена дължима такса за публикация към Агенцията по вписване.

Дружествата, които са вписани в Търговския регистър могат да изберат да публикуват отчетите си не само по партидата си в Търговския регистър, но и в интернет или специализирано икономическо издание. Това не е законово изискване а право на техен избор!

Сроковете за съставяне и публикуване на годишните финансови отчети / ГФО / съгл.  Закона за счетоводството  :

Място и срокове за публикуване на годишните финансови отчети:

1. Чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват останалите предприятия / Дружествата сформирани по реда на Закона за задълженията и договорите / ДЗЗД / и гражданските дружества / –  в срок до 30 юни на следващата година .

Таксите за публикация на страниците на това специализирано интернет издание на 1 ГФО е  20,00 лева за предоставени в електронен вариант отчети и 25,00 лева за предоставени ГФО на хартиен носител;

2. Чрез заявяване и Представяне за обявяване в Търговския Регистър  Към агенцията по вписванията годишните си финансови отчети публикуват:

 •  Едноличните търговци / ЕТ / – в срок до 31 май на следващата година ;
 • Дружествата с ограничена отговорност / ООД, ЕООД / – в срок до 30 юни на следващата година ;
 • Всички други търговци по на смисъла  Търговския Закон  / АД, ЕАД, КД, КДА / – в срок до 31 юли на следващата година ;

  изготвяне и публикуване на годишни финансови отчети

  Изготвяне и публикуване на годишни финансови отчети

3. Чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния Регистър към Министерството на правосъдието по реда на  Закона за юридическите Лица с нестопанска цел  публикуват юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – в срок до 30 юни на следващата година ;

Когато отчетите и докладите на предприятията се публикуват в Интернет, до тях задължително трябва да бъде осигурен свободен неплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им – чл.40, ал.5 от Закона за счетоводството.

„Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД предлага на своите клиенти услугите: Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети и публикуване на годишни финансови отчети.

Услугата: Изготвяне и публикуване на годишни финансови отчети може да се използва от собствениците на фирми за изпълняване на задължението им за:

 • подаване на годишните отчети за дейността в НАП;
 • подаване на ГФО в НСИ;
 • подаване и публиквне на ГФО в Търговски регистър, към Агенцията по вписванията;
 • представяне на годишните финансови отчети пред съдружници и акционери.

Тази услуга би била изключително полезна на собствениците на фирми при кандидатстване пред кредитни институции. Те от своя страна изискват от фирмите голям набор от документи във връзка с кандидатстването им за отпускането на кредит. В изисквания списък от документи фигурират не само текущите отчети, но и такива за изминали периоди, както и прогнозни такива. Финансовите отчети са едни от основните документи които се представят пред кредитните институции. Те играят определяща роля при вземането на крайното решение за отпускането на кредитните средства. Тази услуга може да се използва и от фирми, които имат назначен счетоводител, който от своя страна не отговаря на изискванията на Закона за Счетоводството за съставител на годишни отчети. Услугата би ви спестила заплащането всеки месец на работна заплата за длъжността главен счетоводител.

Важно: Моля, превеждайте дължимите суми за таксите за публикация на ГФО от името на този на когото желаете да бъде издадена фактура.

Забележка:  Счетоводна Кантора Варна ЕООД не носи отговорност за достоверността на информацията в предоставените за сканиране и публикуване годишни финансови отчети .

За да се запознаете с услугите, които предоставя Счетоводна Кантора Варна ЕООД моля, посетете    Счетоводни услуги .

ЗА КОНТАКТ :

skantoravarna@gmail.com

мобилен телефон: 0885515152

Счетоводна Кантора Варна ЕООД

         Инвест Банк , офис Варна

          IBAN: BG47IORT80481089736900

          BIC: IORTBGSF

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЗЛД под регистрационен №398446

Всички права запазени!