ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

На тази страница ще намерите необходимите документи във връзка с подаването на Вашите отчети:

ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ: На тази страница ще намерите необходимите документи във връзка с подаването на Вашите отчети:

  1. За съставяне на годишен финансов отчет на нефинансови предприятия съставящ баланс:

За 2018г:

За 2017г:

За 2016г:

За 2015г:

За 2014г:

За 2013г:

2. За съставяне на годишен финансов отчет на нефинансови предприятия не съставящ баланс / ЕТ /:

За 2018г:

За 2017г:

За 2016г  :

За 2015г  :

За 2014г :

За 2013г:

3.Предприятия с нестопанска цел / сдружения, фондации, политически партии, църкви и др / .:

За 2018г:

За 2017г:

За 2016г:

За 2015г:

За 2014г:

За 2013г:

4.Годишен финансов отчет за предприятия в несъстоятелност и ликвидация 

Годишен финансов отчет за 2014г.

Документи, необходими за извършване на плащания:

  • Вносна бележка  – с този документ се захранват с парични средства сметки ;
  • Платежно нареждане за кредитен превод  – документа е предназначен за погасяване на задължения към доставчици , които не са държавни учреждения и организации и има за цел прехвърляне на средства от една сметка към друга . Документа отново се попълва в два екземпляра, от които един за наредителя и един за банката .
  • Платежно нареждане / вносна бележка за плащане от / към бюджета  – Този документ е предназначен за погасяване на задължения към държавни учреждения и организации / например: данъци, осигуровки /. Попълва се в два екземпляра, единият от които остава за банката, а другият за клиента. Средствата с които се погасяват задълженията е необходимо да бъдат предварително захранени , т.е. внесени ПО разплащателните сметки. Документа се използва единствено за разплащания в лева.

За да се запознаете с услугите, които предоставя „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД моля, посетете нашата страница:  Счетоводни услуги

СА Не са СА Колебайте СА СА СА СА СА Да СЕ СА задавате своите Въпроси на английски английски английски английски английски английски английски английски английски  електронна поща: schetovodnakantoravarna@gmail.com

Всички права запазени!