Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, Счетоводна кантора Врана ЕООД е длъжна да приеме вашите лични данни, които ни предоставят за вас или друг член на вашето семейство, без да ги разпространявате. Целта на събирането на тези данни е да се осъществи кореспонденция, да се изпълняват поръчки за услуги и да се изготвят собствени статистики.
В настоящото изявление за поверителност са описани начините, по които Счетоводна кантора Врана ЕООД събира, съхранява и използва информация за отделни лица, които посещават тази интернет страница. Използвайки тази уебстраница, Вие се съгласявате с събирането и използването на информацията, съгласно изложеното в настоящото за поверителност.Вие потвърждавате, че Счетоводна Кантора Врана ЕООД може периодично да преценява и без предупреждение да изменя, допълва и отменя или по друг начин да актуализира настоящата политика за поверителност.
Ние възнамеряваме да публикуваме измененията в политиката ни за поверителност на тази страница, за да сте напълно информирани относно видовете информация, която събираме, как се използва тази информация и при какви обстоятелства тя може да бъде разкривана. Нашата Политика за поверителност е публикувана на началната ни страница и е достъпна на всяка страница, на която личните данни се искат. На местата, където се събират данни, могат да бъдат дадени допълнителни обяснения, ако е приложимо, относно целите, за които данните ще се използват.

Декларация за поверителност
Използваното в настоящата Политика на поверителност „Лични данни“ се отнася до информация като например вашите имена, електронна поща, адрес за кореспонденция или телефонен номер, който може да се използва за вашето идентифициране. По принцип ние ще обработваме Лични данни единствено според изложеното в настоящата Политика за поверителност. Ние обаче си запазваме правото да извършваме допълнителна обработка, доколкото това е разрешено или изисквано от закона, или в помощ на правно или наказателно разследване.
В следващите раздели е обяснено как и кодставлявате интерес за вас или да комуникираме с Вас с друго предназначение, което е видно от обстоятелствга ще събирате личните данни от Вас.

Приназначение на Лични данни
За повечето от нашите услуги не е необходимо да имате никаква форма на регистрация, която ви дава възможност да посетите нашия сайт, без да информирате кой сте.За някои услуги обаче може да е необходимо да ни предоставим лични данни. В такъв случай, ако не решите да предоставите заявените от нас лични данни, няма да можете да получите достъп до определени части от сайта и ние няма да можем да отговорим на вашето запитване.
Възможно е да събираме и използваме Лични данни, за да ви предоставим съответните услуги, които желаете, да преата или за което информираме при събирането на лични данни от Вас.
Всяка информация, която събираме от Вас, може да бъде използвана за:
Да подобрим нашия уеб сайт
• Да подобрим потребителското си обслужване
• Да се ​​свържем с вас чрез имейл
• Да
предоставим модифицирано рекламно съдържание

Неразкриване на лични данни
Ние няма да продаваме, не споделяме или по друг начин предадем вашите данни на трети лица, освен в случаите, предвидени в настоящата Политика на поверителност. Възможно е да бъдат предадени на трети лица за по-нататъшно обработване съгласно целта, за които са били събрани първоначално или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин като например доставка на услуги, оценка на полезността на тази интернет страница, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка.Тези трети лица са се съгласили да използват Лични данни само за договорената цел и да не продават вашите лични данни на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен в съответствие с изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за поверителност.
Лични данни могат да бъдат предадени на трети лица в случай, че търговската дейност на този сайт или на част от него и клиентските му данни, свързани с него, са обект на продажба, възлагане или прехвърляне, в които случай ние ще изискаме от купувача, правоприемника или пообретателя да третира Личните данни съгласно настоящата Политика за поверителност.Освен това, възможно е Личните данни да бъдат разкрити на трети лица, ако сме задължени да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане или правителствен акт или ако разкриването е необходимо по друг начин за подпомагане на наказателно или друго правно разследване или производство в страната.

 Право на достъп, коригиране и възражение
При всяко обработване на лични данни ние вземаме мерки в разумни граници, за да гарантираме, че вашите лични данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ако обработването не е необходимо за законна търговска цел съгласно описанието в настоящата политика или за спазване от наша страна на закона, ние ще ви дадем възможност да се противопоставим на обработването на вашите лични данни.В случай на електронна директна маркетинг ще ви предложим начин да изберете опция повече да не получавате маркетингови материали или начин да изберете опция за получаване, ако това се изисква по закон. Ако желаете да се свържете с нас относно използването от Ваша страна на вашите лични данни или да възразите срещу обработването на вашите лични данни, пишете ни на адрес: skantoravarna@gmail.com. В съобщението до нас посочете наименованието на уебсайта, на който сте предоставили информацията, както и конкретните данни, които бихте искали да коригираме, актуализираме или заличим заедно с надлежното идентифициране на вашата идентичност.Исканията за заличаване на лични данни ще бъдат предмет на всички приложими правни и етични задължения, наложени за съобщаване или за подаване или съхранение на документи.

Сигурност и конфиденциалност
За да гарантираме сигурността и конфиденциалността на личните данни, които събират онлайн, ние използваме различни защитни мерки, използвайки методи за шифроване на данните. При боравенето с личните ви данни ние вземаме мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Само служителите, които трябва да извършват конкретна дейност (например изготвяне на сметка или потребителска услуга) имат достъп до лична идентификационна информация.Компютрите / сървърите за съхранение на лични идентификационни данни се съхраняват в защитена среда.

Предаване на данни в чужбина
Дружеството не предава данни в чужбина. Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансформираме вашата лична идентификационна информация на трети страни.

Google Анализ
Ние използваме услугата „Google Анализ“, за да рационализираме портфолиото си от уебсайтове чрез: (a) оптимизиране на трафика към и между корпоративните уебсайтове, и (b) интегриране и оптимизиране на уеб страници, ако е приложимо.„Google Анализ“ е услуга, предлагана от корпорацията Google Inc., чрез която се изготвят подробни статистически данни за трафика на дадена уеб страница и източниците на трафик и се измерва конверстацията на потребителите в клиентите (конверсия) и продажбите. „Google Анализ“ използва „бисквитки“, съхранявани на вашия компютър, за да анализира как потребителите използват нашата уеб страница.
Информацията, генерирана от бисквитките, относно използването на Вашата интернет страница, включително IP адреса Ви, ще бъде преведено в анонимна форма чрез използване на съответните настройки (функцията „_anonymizelp ()“ или еквивалентна функция) и предадена на сървърите на Google в Съединените щати.За повече информация относно процеса на привеждане на IP в анонимна форма, вижте https://support.google.com/analytics/answer/2763052.
Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация за целите на оценката на използването на уебсайта ни, изготвяне на справки за активността на уебсайта, като ни предоставя тези справки за целите на анализа.
Google може да предава тази информация на трети лица в случай, че има законно задължение или трето лице обработва данни от името на Google. Google няма да комбинира или свързва IP адреса ви с други данни, съхранявани от Google.
Можете да изключите или да спрете инсталирането и съхраняването на бисквитки чрез настройките на вашия браузър като свалите и инсталирате безплатния софтуер Opt-out Browser Add-on, достъпен на адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl = ен. Уведомяваме ви, че в такъв случай няма да можете да използвате всички функции на уебсайта ни.С използването на нашия уеб сайт Вие се съгласявате с обработването на всички лични данни, които Google ще събира за вас по начина или за целите, посочени по-горе ,
Лична информация и деца
Услугите на този сайт са предназначени за лица навършили 18 години .. Ние няма да събираме, използваме или разкриваме Лични данни от непълнолетни без предварителното съгласие на лице с права на родител (напр., Родител или настойник) офлайн контакт,Б) възможност за възражение срещу по-нататъшно събиране, използване и съхранение на такава информация. А) съобщенията за конкретни видове лични данни, които се събират от непълнолетното лице; Ние спазваме законите за защита на децата.

Линкове към други сайтове
Настоящата политика за поверителност се прилага само за тази интернет страница, но не и за уебсайтове, собственост на трети лица. Възможно е да публикуваме линкове към други уебсайтове, за които смятаме, че могат да представляват интерес за нашите посетители. Целта ни е да осигурим, че тези уеб сайтове са от най-висок стандарт.Но поради естеството на интернет, ние не можем да гарантираме стандартите за поверителност на уебсайтовете, към които даваме линкове, или да отговаряме за съдържанието на други сайтове, различни от този сайт, и настоящата Политика за поверителност не е предназначена да се прилага свързан сайт, който не е собственост на Счетоводна Кантора Варна ЕООД. 

„Бисквитки“ и интернет тагове

Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на този уебсайт, като например страниците, които посещавате, уебсайта, от който идвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, операционната Ви система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще Ви позволи да решите дали искате да я приемете или не. Бихме искали да Ви информираме обаче, че ако не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви. Възможно е също да получаваме услугите от външни лица, които ни помагат при събирането и обработването на описаната в този раздел информация. С помощта на тези тагове/бисквитки третото лице – партньор или партньорът за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашия и на други сайтове, да изготвя справки за нас относно активността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет

Отписване

Използваме имейл адреса, който ни предоставяje, за да изпращаме информация, свързани с вашите запитвания или поръчки за предоставяне на услуги, по-рядко новости за нашата компания, свързани с предоставените услуги и др. информация.Ако, в който и да е момент, решите, че искате да се отпишете от имейл абонамента и не желаете да получавате повече имейли в бъдеще, включихме подробни инструкции за отписване в края на всеки имейл.

Свържете се с нас
Ако имате въпроси или оплаквания относно спазването на настоящата Политика на поверителност от наша страна, или ако искате да направите препоръки или коментари относно подобряването на качеството на нашата Политика за поверителност, пишете ни на адрес: skantoravarna@gmail.com ,