Документи подлежащи на публикуване – ГФО

Документи подлежащи на задължително публикуване във връзка с обявяването на ГФО

Документи подлежащи на задължително публикуване във връзка с обявяването на ГФО

Документи подлежащи на задължително публикуване във връзка с обявяването на ГФО

Годишния финансов отчет, съгласно Закона за Счетоводството и Националните стандарти за финансово отчитане на малките и средни предприятия /НСФОМСП/ съдържа следните елементи:

 1. Счетоводен баланс;
 2. Отчет за приходите и разходите;
 3. Отчет за паричните потоци;
 4. Отчет за собствения капитал;
 5. Приложение;

Консолидирания годишен финансов отчет се състои от:

 1. Консолидиран Счетоводен баланс;
 2. Консолидиран Отчет за приходите и разходите;
 3. Консолидиран Отчет за паричните потоци;
 4. Консолидиран Отчет за собствения капитал;
 5. Приложение;

Предприятията са задължени да публикуват следните документи:

 1. Годишния си финансов отчет, придружен от  консолидирания си финансов отчет, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган;
 2. Годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган;

Предприятията, подлежащи на задължителен одит публикуват:

 1. Годишните си финансови отчети, придружени от консолидираните финансови отчети – във вида, в който са заверени от регистриран одитор;
 2. Годишните си доклади за дейността / консолидирания си годишен доклад за дейността –  във вида, на базата на който регистрираният одитор е изразил одиторското си мнение;
 3. Одиторски доклад по отношение на отчетите и докладите по т. 1 и 2;
 4. Решенията на общото събрание за разпределение на печалбата или покриване на загубата за предходната година;
 5. Предложението на ръководния орган за разпределение на печалбата или покриване на загубата за предходната година;

Предприятия прилагащи облекчена форма на счетоводна отчетност, които изготвят и представят своите годишни отчети на база на Национални стандарти а финансови отчети на малките и средни предприятия/НСФОМСП/, съгласно разпоредбите на чл.26, ал.5 от Закона з счетоводството публикуват:

 1. Счетоводен Баланс;
 2. Отчет за приходите и разходите /ОПР/;
 3. Приложение;

Тези предприятия могат да изберат да не изготвят и представят Отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал. Те могат да изготвят съкратен годишен финансов отчет.

Годишните финансови отчети на Еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и на които размерът на нетните приходи от продажби за предходния отчетен период не надхвърля 100 000 /сто хиляди/ лева  може да се състоят само от отчет за приходите и разходите /ОПР/.

Когато отчетите и докладите на предприятията се публикуват в Интернет, до тях задължително трябва да бъде осигурен свободен неплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им – чл.40, ал.5 от Закона за счетоводството.

Предприятията, публикували отчетите си в интернет са задължени, съгл. разпоредбите на чл.40, ал.6 от Закона за Счетоводството при поискване да предоставят информация за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади.

За да се запознаете с услугите, които предоставя „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД моля, посетете страниците на  специализирания ни сайт за  Счетоводни услуги.

Не се колебайте да задавате своите въпроси на e-mail: schetovodnakantoravarna@gmail.com

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЗЛД под регистрационен №398446

Всички права запазени!