УСЛУГИ

Услугите, които Счетоводна Кантора Варна ЕООД предлага на своите клиенти  физически и юридически лица са:

УСЛУГИ

УСЛУГИ I’EJFLFOKD UDKJF,D LD,KD +35885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

 1. Абонаментно счетоводно обслужване ;
 2. Абонаментно ТРЗ обслужване / труд и работна заплата и личен състав /;
 3. Изготвяне и публикуване на Годишни Финансови Отчети;
 4. Регистрация на дружества.
 5. Административни услуги;

Изготвяне и публикуване  на годишни финансови отчети – Тази услуга на Счетоводна Кантора Варна ЕООД включва:

 • Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети;
 • Публикуване на годишни финансови отчети, което от своя страна може да бъде извършвано  в зависимост от нормативните задължения с оглед на статута на вашето дружество:

–  публикуване на Вашите годишни финансови отчети на страниците на нашият сайт:  http://www.publikuvanenaotcheti.com – при тази услуга ние осигуряваме безплатен достъп до отчетите в в интернет пространството за срок от 3 год., съгласно нормативните изисквания;

Публикуване на годишни финансови отчети от Счетоводна Кантора Варна

Публикуване на годишни финансови отчети +35885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

– публикуване на Вашите годишни финансови отчети на страниците на Търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на Вашето дружество посредством електронен подпис или чрез вписването им на място в Търговския регистър;

Връзки с министерства, ведомства, комисии, агенции

ТРЗ – Труд и работна заплата

За малки фирми, които нямат назначен персонал, не са регистрирани по ЗДДС и  нямат ежемесечни задължения предлагаме еднократна услуга годишна обработка на счетоводни документи.

Предлагаме годишно приключване за фирми, които не са осъществявали дейност през изминалата отчетна година. Услугата включва съставяне на ГФО, съставяне и подаване на нулева годишна данъчна декларация в НАП, обявяване на годишния финансов отчет в Търговския регистър, подаване на ГФО в НСИ.

Някои от счетоводните услуги, които предлага кантората  в детайли са:

 1. Абонаментно счетоводно обслужване ;
 2. Абонаментно ТРЗ обслужване / труд и работна заплата /;

  счетоводна кантора варна

  СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

 3. Административни услуги;
 4. Представителство пред НАП , НОИ , НСИ;
 5. Счетоводна услуга: Изготвяне и подаване на статистически отчети;
 6. Счетоводна услуга: Годишно приключване ;
 7. Поддържане и създаване на трудови досиета на персонала;
 8. Посредничество със службите по трудово медицина;
 9.  Изготвяне на междинни и годишни отчети за нуждите на ръководствата на клиентите на кантората;
 10.  Попълване на данъчни декларации;
 11. Изготвяне на справки и отчети съобразени със специфичните нужди на клиента;
 12. Обучение на персонала на клиентите във връзка с касовата отчетност и спазване на нормативните изисквания, действащи към момента – Наредба Н8;
 13. Съдействие за извършване по необходимост на независим одит;
 14.  Изготвяне на своевременна информация за дължимите данъци и такси;
 15. Посредничество и представителство пред Търговския регистър Към Агенцията ПО вписванията ;
 16. Събиране на документи от офис или обект на клиента;
 17. Подаване на документи към различни инстанции;
 18. Посредничество и изготвяне на необходимите документи при кандидатстване за банков кредит;
 19. Попълване и подаване на документи в Патентно ведомство;
 20. Подготовка и подаване на документи за категоризация на заведения за хранене и хотели;
 21. Подготовка на документи за издаване на лицензи;
 22. Съставяне на трудови досиета на персонала;
 23. Попълване и подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ;
 24. Регистриране на клиентите като администратори на лични данни в Комисията за защита на личните данни;
 25. Публикуване на годишни финансови отчети в Търговския регистър Към Агенцията по  вписванията ;
 26. Регистрация на дружества.

Услугата: Изготвяне и публикуване на финансови отчети може да се използва от собствениците на фирми не само за представянето на годишните отчети за дейността пред НАП, НСИ, търговски регистър, съдружници и акционери. Тази услуга може да се използва и при кандидатстване пред кредитни институции, които от своя страна изискват не само текущите отчети, но и отчети за минали периоди, както и прогнозни такива. Финансовите отчети са едни от основните документи които се представят пред кредитните институции и играят решаваща роля при определянето на крайният резултат при отпускането на кредитните средства.

Тази услуга може да се използва и от фирми, които имат назначен счетоводител, който от своя страна не отговаря на изискванията на Закона за Счетоводството за съставител на годишни отчети.

На своите клиенти физически лица кантората предлага:

 1. Изготвяне, попълване и подаване на данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ;
 2. Попълване и подаване на декларации по ЗМДТ /придобиване и продажба на МПС, сгради, земи/;
 3. Декларации по Закона за здравното осигуряване: Образец № 7 –  Тази декларация се подава от лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО. Това са лицата, които внасят здравноосигурителни вноски по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО изцяло за своя сметка.Тези лица не са:
  • упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация;
  • еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества;
  • регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители;
  •  морски лица.

За контакт:

електронна поща: skantoravarna@gmail.com

мобилен телефон 0885515152

стационарен телефон: 052644012

За да се запознаете с услугите, които предоставя Счетоводна Кантора Варна ЕООД моля, посетете линка за страницата на кантората:  Счетоводни услуги

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЗЛД под регистрационен № 398446

Всички права запазени!