Място, срокове и санкции за публикуване на ГФО

Място, срокове и санкции за публикуване на ГФО / годишните финансови отчети /:

Място, срокове и санкции за публикуване на ГФО

Място, срокове и санкции за публикуване на ГФО

Място, срокове и санкции за публикуване на ГФО

Място, срокове и санкции за публикуване на ГФО

1. Чрез икономическо издание или чрез Интернет  публикуват останалите предприятия / Дружествата сформирани по реда на Закона за задълженията и договорите / ДЗЗД / и гражданските дружества / – в срок до 30 юни на следващата година. 

Таксите за публикация на страниците на това специализирано интернет издание на един ГФО е 7,00 лева за предоставени в електронен вариант отчети и 10,00 лева за предоставени ГФО на хартиен носител;

2. Чрез заявяване и представяне за обявяване в Търговския регистър  към Агенцията по вписванията годишните финансови отчети Си публикуват:

 •  Едноличните търговци / ЕТ / –  в срок до 31 май на следващата година ;
 • Дружествата с ограничена отговорност / ООД, ЕООД / –  в срок до 30 юни на следващата година ;
 • Всички Други търговци ПО смисъла език  Търговския закон  / АД, ЕАД, КД, КДА / –  в срок до 31 юли на следващата година ;

  изготвяне и публикуване на годишни финансови отчети

  Изготвяне и публикуване на годишни финансови отчети

3.  Чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието  при условията и по реда на

Закона За юридическите Лица С нестопанска цел публикуват юридическите Лица С нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – в срок до 30 юни на следващата година;   

Когато отчетите и докладите на предприятията се публикуват в Интернет, до тях задължително трябва да бъде осигурен свободен неплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им – чл.40, ал.5 от Закона за счетоводството.

Важно е да знаете, че:

За неспазването на задължението за публикуване на годишния финансов отчет, съгл.чл.40 ЗСч подлежите на санкциониране. Санкциите са в следните размери:

 • за физическите лица – глобата е в размер от 500,00 лева до 2000,00 лева;
 • за юридическите лица и ЕТ тя е в размер от 500,00 лева до 3000,00 лева;
 • При установяване на повторно нарушение тези глоби са в двоен размер.

За неспазване на изискването за съставяне на годишен счетоводен отчет, съгл. чл.23 от ЗСч глобите, съгл. чл.47 от ЗСч са, както следва:  

 • за физическите лица – в размер от 500,00 лева до 2000,00 лева;
 • за юридическите лица и ЕТ тя е в размер от 2000,00 лева до 3000,00 лева;
 • При установяване на повторно нарушение тези глоби са в двоен размер.

При нарушаване на изискванията за извършване на годишна инвентаризация, съгл. чл.22 от ЗСч в предвидените от закона срокове глобите са в както следва: за физическите лица – глобата е в размер от 200,00 лв до 500,00 лв, а за юридическите лица и ЕТ тя е в размер от 500,00 лв до 1500,00 лв. При установяване на повторно нарушение тези глоби са в двоен размер.

При съставяне на финансов отчет от лице, което не отговаря на изискванията на ЗСч за съставител на финансови отчети глобата за физическите лица, юлидическите лица и ЕТ от 1500,00 лв до 3000,00 лв. При установяване на повторно нарушение тези глоби са в двоен размер.

„Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД предлага на своите клиенти услугите: Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети и публикуване на годишни финансови отчети. Услугата: Изготвяне и публикуване на годишни финансови отчети може да се използва от собствениците на фирми за изпълняване на задължението им за:

 • подаване на годишните отчети за дейността в НАП;
 • подаване на ГФО в НСИ;
 • подаване и публиквне на ГФО в Търговски регистър, към Агенцията по вписванията;
 • представяне на годишните финансови отчети пред съдружници и акционери.

От друга страна тази услуга би била изключително полезна на собствениците на фирми при кандидатстване пред кредитни институции. Тези кредитни институции от своя страна изискват от фирмите голям набор от документи във връзка с кандидатстването им за кредит. В изисквания списък от документи фигурират не само текущите отчети, но и такива за изминали периоди, както и прогнозни такива. Финансовите отчети са едни от основните документи които се представят пред кредитните институции. Те играят определяща роля при вземането на крайното решение за отпускането на кредитните средства. Тази услуга може да се използва и от фирми, които имат назначен счетоводител, който от своя страна не отговаря на изискванията на Закона за Счетоводството за съставител на годишни отчети. Услугата би ви спестила заплащането всеки месец на работна заплата за длъжността главен счетоводител.

За да се запознаете с услугите, които предоставя „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД моля, посетете страниците на специализирания ни сайт:   Счетоводни услуги .

Не се колебайте да задавате своите въпроси на електронна поща : schetovodnakantoravarna@gmail.com

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЗЛД под регистрационен № 398446

Всички права запазени!