ЦЕНИ

ЦЕНИ 

ЦЕНИ

ЦЕНИ

Цените за публикация на вашите отчети на страниците на нашето специализирано интернет издание са следните:

  • еднократна такса в размер на 15,00 / десет/ лева за публикация на един годишен финансов отчет на едно дружество, който е предоставен за публикация в електронен вариант;
  • еднократна такса в размер на 20,00 / петнадесет / лева за сканиране и публикуване на един ГФО на едно дружество, който е предоставен за публикация на хартиен носител;

В случай, че желаете да публикуваме вашият отчет, придружен с допълнително подбрани документи от ваша страна, невлизащи в задължителния списък моля, посочете изрично това в заявката за публикация.

  • За публикувани наведнъж 2 годишни финансови отчета за две отделни финансови години на едно предприятие – таксата е в размер на 30,00 лева;
  • За публикувани наведнъж 3 годишни финансови отчета за три отделни финансови години на едно предприятие – таксата е в размер на 50,00 лева ;
  • За публикувани наведнъж 4 годишни финансови отчета за четири отделни финансови години на едно предприятие – таксата е в размер на 60,00 лева ;
  • За публикувани наведнъж 5 годишни финансови отчета за 5 отделни финансови години на едно предприятие – таксата е в размер на 70,00 лева;
  • При публикуване на статистическия ви отчет и декларацията ви по чл.92 от ЗКПО по изрично ваше желание таксата за публикация ще бъде в размер на 50,00 / тридесет лева /. За документи изпратени за сканиране преди публикацията им се заплаща допълнителна такса в размер на 10,00 лева;

Можете да изпратите вашите отчети за публикуване и за изминали отчетни периоди. Те ще бъдат поместени и публикувани на страниците на интернет изданието: „ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЧЕТИ“.

Таксата за публикация може да преведете по следната разплащателна сметка на

Счетоводна Кантора Варна ЕООД:

Инвестбанк Банка, офис гр.Варна

IBAN: BG47IORT80481089736900

BIC: IORTBBGSF

Горе посочените цени са окончателни. Върху тях не се начислява ДДС. „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД към момента не е регистрирана по ЗДДС.

Важно: Моля, превеждайте таксата за публикация на ГФО от името на този на когото желаете да бъде издадена фактура. Фактура се издава на името на наредителя на средствата.

След заплащане на таксата за публикация ще Ви бъде издадена фактура в рамките на законово установения срок. Фактурите се изпращат по пощата или куриер, като дължимата такса се заплаща от клиента. Фактурите могат да бъдат изпращани и на електронна поща, подписани с електронен подпис.

Документи, необходими за извършване на плащания:

  • Вносна бележка  – с този документ се захранват с парични средства сметки ;
  • Платежно нареждане за кредитен превод  – документа е предназначен за погасяване на задължения към доставчици , които не са държавни учреждения и организации и има за цел прехвърляне на средства от една сметка към друга . Документа отново се попълва в два екземпляра, от които един за наредителя и един за банката .

Забележка: „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД не носи отговорност за достоверността на информацията.

За да се запознаете с услугите, които предоставя „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД моля, посетете страниците ни:  Счетоводни услуги

електронна поща: skantoravarna@gmail.com

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЗЛД под регистрационен №398446

Всички права запазени!