ЦЕНИ

ЦЕНИ 

ЦЕНИ

ЦЕНИ

Цените за публикация на вашите отчети на страниците на нашето специализирано интернет издание са следните:

  • еднократна такса в размер на 7,00 / седем / лева за публикация на един годишен финансов отчет на едно дружество, който е предоставен за публикация в електронен вариант;
  • еднократна такса в размер на 10,00 / десет / лева за сканиране и публикуване на един ГФО на едно дружество, който е предоставен за публикация на хартиен носител;

В случай, че желаете да публикуваме вашият отчет, придружен с допълнително подбрани документи от ваша страна, невлизащи в задължителния списък моля, посочете изрично това в заявката за публикация.

  • За публикувани наведнъж 2 годишни финансови отчета за две отделни финансови години на едно предприятие – таксата е в размер на 14,00 лева / за изпратени ГФО за сканиране преди публикацията им се доплаща такса от 4,00 лева на отчет /;
  • За публикувани наведнъж 3 годишни финансови отчета за три отделни финансови години на едно предприятие – таксата е в размер на 21,00 лева / за изпратени ГФО за сканиране преди публикацията им се доплаща такса от 4,00 лева на отчет /;
  • За публикувани наведнъж 4 годишни финансови отчета за четири отделни финансови години на едно предприятие – таксата е в размер на 28,00 лева / за изпратени ГФО за сканиране преди публикацията им се доплаща такса от 4,00 лева на отчет /;
  • За публикувани наведнъж 5 годишни финансови отчета за 5 отделни финансови години на едно предприятие – таксата е в размер на 35,00 лева / за изпратени ГФО за сканиране преди публикацията им се доплаща такса от 4,00 лева на отчет /;
  • При публикуване на статистическия ви отчет и декларацията ви по чл.92 от ЗКПО по изрично ваше желание таксата за публикация ще бъде в размер на 30,00 / тридесет лева /. За документи изпратени за сканиране преди публикацията им се заплаща допълнителна такса в размер на 10,00 лева;

Можете да изпратите вашите отчети за публикуване и за изминали отчетни периоди. Те ще бъдат поместени и публикувани на страниците на интернет изданието: „ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЧЕТИ“.

Таксата за публикация може да преведете по следната разплащателна сметка на

Счетоводна Кантора Варна ЕООД:

Банка Пиреос България АД, офис гр.Варна

IBAN: BG48PIRB71791604764401

BIC: PIRBBGSF

или

         Счетоводна Кантора Варна ЕООД

         Инвест Банк , офис Варна

          IBAN: BG47IORT80481089736900

          BIC: IORTBGSF

Горе посочените цени са окончателни. Върху тях не се начислява ДДС. „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД към момента не е регистрирана по ЗДДС.

Важно: Моля, превеждайте таксата за публикация на ГФО от името на този на когото желаете да бъде издадена фактура . Фактура се издава на името на наредителя на средствата .

След заплащане на таксата за публикация ще Ви бъде издадена фактура в рамките на законово установения срок. Фактурите се изпращат по пощата или куриер, като дължимата такса се заплаща от клиента. Фактурите могат да бъдат изпращани и на електронна поща, подписани с електронен подпис.

Документи, необходими за извършване на плащания:

  • Вносна бележка  – с този документ се захранват с парични средства сметки ;
  • Платежно нареждане за кредитен превод  – документа е предназначен за погасяване на задължения към доставчици , които не са държавни учреждения и организации и има за цел прехвърляне на средства от една сметка към друга . Документа отново се попълва в два екземпляра, от които един за наредителя и един за банката .

Забележка: „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД не носи отговорност за достоверността на информацията.

За да се запознаете с услугите, които предоставя „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД моля, посетете страниците ни:  Счетоводни услуги

електронна поща: skantoravarna@gmail.com

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЗЛД под регистрационен №398446

Всички права запазени!